01
02

Kontakt

DRYPS CONSULTING
Al. Mireckiego 22/25
41-200 Sosnowiec
Polska

NIP 644 104 8476
REGON 270640196

 1. Kompleksowa obsługa prawna i organizacyjna dowolnego przedsięwzięcia gospodarczego na terenie krajów Unii Europejskiej.
 2. Dostęp do najważniejszych, wiarygodnych baz danych.
 3. Doradztwo i organizacja w zakresie nietypowych systemów finansowania, leasingu i ubezpieczeń działalności w krajach Unii Europejskiej.
 4. Doradztwo i organizację w zakresie korzystania z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
 5. Kompleksowa obsługa w zakresie certyfikacji towarów i usług.
 6. Tłumaczenia i ekspertyzy ekonomiczno-prawne (angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, mołdawski, chiński).
 7. Kompleksowe usługi dotyczące rejestracji podmiotów działalności gospodarczej i przedstawicielstw na terenie Polski polegające na:
  • Doradztwie w okresie przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce (wybór jak najbardziej wygodnej formy działalności i budowy modelu działania, łącznie w wyborem lokalizacji siedziby, konsultacje w zakresie różnic w systemach podatkowych Ukrainy i Polski są prowadzone w Kijowie przez ukraińskiego, licencjonowanego audytora znającego szczegółowo polskie i ukraińskie przepisy podatkowe).
  • Przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i czynności związanych z rozpoczęciem działalności.
  • Przygotowaniu procedury i przeprowadzenie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej.
  • Przygotowaniu dokumentów niezbędnych dla otrzymania długoterminowych, wielokrotnych wiz pobytowych typu „C” ważnych w krajach strefy Schengen lub długoterminowej, wielokrotnej, pobytowej, narodowej wizy typu „D” pozwalającej na pracę w Polsce (Dryps Consulting nie zajmuje się pośrednictwem wizowym - niniejsza usługa dotyczy tylko obsługiwanych klientów w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez nich działalności w krajach Unii Europejskiej).
  • Przygotowaniu niezbędnych dokumentów dla uzyskania prawa na wykonywanie pracy na terenie Polski „typu A” oraz prawa czasowego pobytu na terenie Polski dla cudzoziemców i prowadzenia działań niezbędnych dla uzyskania prawa stałego pobytu na terenie Polski. Prowadzenie w imieniu klienta wszelkich czynności związanych z uzyskaniem prawa na pracę i prawa pobytu.
  • Prowadzeniu stałej obsługi organizacyjno-prawnej i doradczej polskich firm, których udziałowcami są osoby prawne lub fizyczne – cudzoziemcy.
  • Świadczeniu specjalistycznych usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego związanego z prowadzeniem działalności na terenie Unii Europejskiej z udziałem naszej struktury Międzynarodowe Konsorcjum Platforma Bezpieczeństwa Gospodarczego (http://www.economic-security.pl/ru.html)
  • Prowadzeniu działań związanych z uzyskanie czasowego zameldowania na terenie Polski osób fizycznych – cudzoziemców.
  • Świadczeniu usług kompleksowej obsługi księgowej dla obsługiwanych klientów.
  • Świadczeniu usług związanych z uzyskiwaniem specjalnych zezwoleń i licencji (w przypadkach przewidzianych prawem).
  • Reprezentowanie swoich klientów przed podmiotami gospodarczymi, instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej.
  • Doradztwa w przedmiocie międzynarodowych transferów walutowych.
  • Przygotowaniu biznes planów dowolnych przedsięwzięć gospodarczych umożliwiających otrzymanie kredytów obrotowych w polskich bankach lub ubieganie się o dotacyjne środki finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczone dla firm zarejestrowanych w Polsce i prowadzących działalność gospodarczą na terenie tego kraju.
  • Możliwości działań na rynkach trzecich (kraje Unii Europejskiej, Chińska Republika Ludowa, Serbia, Indie, Iran, Liban, Arabia Saudyjska) poprzez sieć własnych przedstawicielstw Dryps Consulting lub partnerów należących do założonej przez nas Międzynarodowej Korporacji Firm Prawniczych i Doradczych DRYPS CONSULTING GROUP (obecnie zrzeszających 18 kancelarii adwokackich i firm doradczych działających w 11 państwach świata).
  • Kompleksowej obsługi prowadzenia postępowania patentowego i innych form ochrony własności intelektualnej (na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej i w postępowaniu międzynarodowym PCT).
  • Kompleksowej obsługi organizacyjno-prawnej w zakresie transferu technologii.
  • Kompleksowej obsługi organizacyjno-prawnej w zakresie zakupu ziemi lub nieruchomości na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej.
  • Wykonywaniu tłumaczeń zwykłych, przysięgłych i symultanicznych polski / ukraiński / rosyjski / angielski / francuski / grecki / niemiecki.
 8. Operatywne kontrole zgodności z prawem bieżącej działalności gospodarczej.
 9. Przygotowanie koniecznych dokumentów towarzyszących dowolnym czynnościom prawnym (umowy, kontakty).
 10. Konsultacje w sprawach bieżącej działalności gospodarczej.
 11. Uzyskiwanie koniecznych pozwoleń i licencji.
 12. Obsługa „pod klucz” wszelkich zadań związanych z polskim: prawem cywilnym, gospodarczym, karnym, pracy i ochroną socjalną, prawem administracyjnym i postępowaniem administracyjnym, prawem podatkowym i finansowym, księgowością i sprawozdawczością księgową, handlową działalnością międzynarodową, licencjonowaniem, prawem patentowym i ochroną znaku handlowego.
 13. Reprezentowanie Klienta przez wszelkimi organami władzy państwowej.

Współpraca z naszymi stałymi partnerami pozwala nam rozszerzyć ofertę o:

 1. Planowanie biznesu, badania marketingowe i zarządzanie projektami.
 2. Niezależną ocenę nieruchomości, gruntów, kompleksów majątkowych, projektów inwestycyjnych, urządzeń i maszyn, środków transportu, papierów wartościowych, własności intelektualnej.
 3. Usługi związane z sprzedażą biznesu (ekspertyzy prawne, aktualna analiza biznesu, ocena wartości, modelowanie biznesu).
 4. Sprzedaż nieruchomości i gruntów.
 5. Pełny zakres usług rzecznika patentowego w zakresie ochrony patentowej i znaku handlowego.
 6. Kompleksowa obsługę notarialną.

Copyright © Dryps Consulting 2013-2017 Realizacja: szasza homework studio