01
02

Kontakt

DRYPS CONSULTING
Al. Mireckiego 22/25
41-200 Sosnowiec
Polska

NIP 644 104 8476
REGON 270640196

Firma Dryps Consulting powstała w 2005 roku w celu świadczenia usług doradczych i obsługi „pod klucz” polskich i europejskich podmiotów na terenie Unii Europejskiej i krajów Wspólnoty Niepodległych Państw oraz na innych poza europejskich rynkach. Założyciel firmy na powyższych rynkach jest obecny od 1991 roku a grupa jego stałych współpracowników to doświadczeni analitycy i praktycy życia politycznego i gospodarczego. Wszechstronne kontakty, zdolność swobodnego poruszania się po wyżej wymienionych rynkach oraz rosnące zapotrzebowanie na usługi doradcze spowodowało rejestrację podmiotu, który jest firmowany nazwiskiem założyciela, co skutkuje odpowiedzialnością za rzetelne i skuteczne wykonywanie usług.

W 2007 roku z inicjatywy własnej i firm, z którymi Dryps Consulting stale współpracuje została oficjalnie stworzona struktura pod nazwą DRYPS CONSULTING GROUP. Celem grupy jest ścisła współpraca w zakresie skutecznych działań na międzynarodowych rynkach.

W 2010 roku z udziałem Dryps Consulting została na terenie Gruzji zarejestrowana firma Dryps Consulting Georgia Ltd. Również w 2010 roku z inicjatywy Dryps Consulting zostało powołane do życia Międzynarodowe Konsorcjum Platforma Bezpieczeństwa Gospodarczego (www.economic-security.pl). Działania Konsorcjum są skierowane na przeciwdziałanie powstawania przestępczości zorganizowanej o charakterze ekonomicznym, polegające na rozpoznawaniu i eliminowaniu czynników sprzyjających powstawaniu tego typu przestępczości. Takie podejście, oparte na pozaoperacyjnych działaniach, powoduje wzrost identyfikacji przez przedsiębiorców zagrożeń tego typu, wymianę doświadczeń i profilaktykę społeczną.

Pozaoperacyjne podejście do zwalczania przestępczości zorganizowanej o charakterze ekonomicznym jest również jednym z priorytetów realizowanych na forum Unii Europejskiej i służące wymianie międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie.

Skuteczność działalności Dryps Consulting wynika z indywidualnej i systemowej obsługi każdego projektu.

Ogólne zasady współpracy z Dryps Consulting (DC)

  • DC nie jest pośrednikiem handlowym.

  • Współpraca DC z Klientami odbywa się zawsze na podstawie umowy współpracy określającej przedmiot umowy, zasady współpracy, prawa i obowiązki stron umowy.\

  • DC zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zleceń, które wg jego oceny są niewykonalne lub mogą by niezgodne z panującym porządkiem prawnym w kraju DC i/lub kraju wykonania zlecenia.

  • Wszyscy współpracownicy DC – osoby fizyczne i prawne (rezydenci i nie rezydenci Polski), współpracują z DC na podstawie umowy współpracy i/lub umowy o dzieło. DC zapewnia i gwarantuje wszystkim współpracownikom – osobom fizycznym i prawnym pełny dostęp do własnych informacji i kontaktów w zakresie niezbędnym do aktualnie realizowanych przez nich projektów z zachowanie zasady poufności.

  • DC w swoich działaniach kieruje się pełnym zaangażowaniem w prowadzone sprawy, uczciwością, sumiennością, zasadą ścisłej ochrony tajemnicy Klienta i przestrzeganiem zasad konkurencyjności.

  • Działania DC są skierowane są na szybkie i skuteczne załatwienie zadania. Zadowolenie Klienta jest dla DC najlepszą nagrodą i jednocześnie stanowi najlepszą reklamę.

 

DRYPS CONSULTING, Al. Mireckiego 22/25, 41-200 Sosnowiec, Polska, działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej CEIDG pod nazwą: DRYPS ROMAN Dryps Consulting pod nr NIP 644 104 8476 oraz REGON 270640196

Bank PEKAO S.A.
I Oddział w Sosnowcu
nr rachunku 04 12401330 1111 0010 0713 2378

 

Copyright © Dryps Consulting 2013-2017 Realizacja: szasza homework studio